Habarlar

Habarlar

 • Howa syçanjygynyň uzakdan dolandyrylmagy akylly jaýlary has akylly edýär

  Howa syçanjygynyň uzakdan dolandyrylmagy akylly jaýlary has akylly edýär

  Öý awtomatlaşdyryş ulgamlary barha meşhur bolýar, ýöne akylly öýde enjamlaryň hemmesine gözegçilik etmek kyn bolup biler.Howa syçanjygynyň uzakdan dolandyrylyşy, öý eýelerine ähli enjamlaryny bir ýerden dolandyrmagyň aňsat we içgin usuly bilen üpjün edýär.& ...
  Koprak oka
 • Howa syçanjygyny uzakdan dolandyrmak: Tanyşdyryşlar üçin ajaýyp çözgüt

  Howa syçanjygyny uzakdan dolandyrmak: Tanyşdyryşlar üçin ajaýyp çözgüt

  Tanyşdyryş bermek nerwiňi bulaşdyryp biler we dogry işlemeýän enjamlar bilen göreşmekden başga hiç zat ony gynandyrmaýar.Howa syçanjygyny uzakdan dolandyrmak, slaýdşowlara we beýleki sanly mazmuna aňsatlyk bilen geçmegi aňsatlaşdyrýanlar üçin oýny üýtgedýär.Howa ...
  Koprak oka
 • Howa syçanjygyny uzakdan dolandyrmak öý teatr ulgamlaryny rewolýusiýa edýär

  Howa syçanjygyny uzakdan dolandyrmak öý teatr ulgamlaryny rewolýusiýa edýär

  Kino we teleýaýlym höwesjeňleri gowy öý teatr ulgamynyň ähmiýetini bilýärler, ýöne eserleriň hemmesine gözegçilik etmek kynçylyk döredip biler.Howa syçanjygyny uzakdan dolandyrmak, öý teatr ulgamlary üçin has içgin we bökdençsiz dolandyryş usulyny üpjün edip, ony üýtgedýär.Öý üçin adaty uzakdan dolandyrmak ...
  Koprak oka
 • Howa syçanjygynyň uzakdan dolandyryşlary Oýun tejribesini indiki derejä çykaryň

  Howa syçanjygynyň uzakdan dolandyryşlary Oýun tejribesini indiki derejä çykaryň

  Oýunçylar hemişe tejribelerini ösdürmegiň ýollaryny gözleýärler we köpleriň ünsüni özüne çeken soňky täzelik howa syçanjygyny uzakdan dolandyrmakdyr.Bu enjam ulanyjylara kompýuteriň ýa-da oýun konsolyny uzakdan dolandyrmaga mümkinçilik berýär, söwdanyň ýerine howada el hereketlerini ulanýar ...
  Koprak oka
 • Wi-Fi uniwersal uzakdan dolandyrmak: akylly öý üçin täze saýlaw

  Wi-Fi uniwersal uzakdan dolandyrmak: akylly öý üçin täze saýlaw

  Akylly öý ulgamlarynyň meşhurlygynyň artmagy bilen adaty infragyzyl uzakdan dolandyrmak birneme monoton bolup görünýär.Şeýle-de bolsa, “Wi-Fi” uniwersal uzakdan dolandyrmagyň peýda bolmagy akylly öý dolandyryşyny has aňsat we amatly etdi.Wi-Fi uniwersal uzakdan dolandyrmak operati görkezip biler ...
  Koprak oka
 • Univershliumumy uzakdan dolandyrmak ”akylly öýüň dolandyryş usulyny üýtgetdi

  Univershliumumy uzakdan dolandyrmak ”akylly öýüň dolandyryş usulyny üýtgetdi

  Has akylly öý enjamlary bazara girip, öý eýelerine gözegçiligi merkezleşdirmegiň usuly gerek.Köplenç diňe öý teatr ulgamy üçin pult hökmünde görülýän uniwersal pult, häzirki wagtda ähli öý enjamlaryny diňe bir kontr bilen dolandyrmaga mümkinçilik berýän akylly öý ulgamyna birleşdirilýär ...
  Koprak oka
 • Remotehliumumy uzakdan dolandyrmak ”garrylaryň durmuşyny üýtgedýär

  Remotehliumumy uzakdan dolandyrmak ”garrylaryň durmuşyny üýtgedýär

  Orsaşulularyň sanynyň köpelmegi adaty telewizion uzaklyklary ulanmak gaty çylşyrymly hasaplaýar.Şeýle-de bolsa, ähliumumy uzakdan dolandyrmak arkaly garrylar has amatly dolandyryş tejribesinden peýdalanyp bilerler.Univershliumumy uzak aralyklar telewizorlaryň, DVD pleýerleriň we hatda öý teatr ulgamynyň köp dürli görnüşlerine we modellerine gözegçilik edip biler ...
  Koprak oka
 • Jest bilen dolandyrylýan uzakdaky enjamlar: Enjamlary dolandyrmagyň geljekki usuly

  Jest bilen dolandyrylýan uzakdaky enjamlar: Enjamlary dolandyrmagyň geljekki usuly

  Jest bilen dolandyrylýan uzakdaky enjamlar, sazlamalary we menýulary dolandyrmak üçin el hereketlerini ulanyp, enjamlaryňyz bilen täsirleşmegiň futuristik usulyny hödürleýär.Bu uzakdan hereketleri kesgitlemek we enjam üçin buýruklara terjime etmek üçin hereket datçikleri ulanylýar.“Jest bilen dolandyrylýan uzakdakylar, indiki ädim ...
  Koprak oka
 • Akylly uzakdan dolandyrmak: öý awtomatizasiýasynyň geljegi

  Akylly uzakdan dolandyrmak: öý awtomatizasiýasynyň geljegi

  Akylly uzaklyklar, ähli akylly enjamlaryňyzy bir ýerden merkezi dolandyrmagyň ýoluny üpjün edip, öý awtomatizasiýasynyň özenine öwrülýär.Bu uzakdakylar akylly termostatlardan başlap, öý howpsuzlygy ulgamlaryna çenli hemme zady dolandyrmak üçin ulanylyp bilner.“Akylly uzakdakylar oýun çalşygydyr ...
  Koprak oka
 • Duýgur ekrany uzakdan dolandyrmagyň peýdalary

  Duýgur ekrany uzakdan dolandyrmagyň peýdalary

  Duýgur ekran uzakdakylar, enjamlaryňyza gözegçilik etmegi aňsatlaşdyrýan ulanyjy üçin amatly interfeýsi üpjün edip, sarp edijileriň arasynda meşhurlyk gazandy.Bu uzakdakylar, ulanyjylara menýuda gezmäge we içgin süpürmek we kran hereketlerini ulanyp sazlamalary dolandyrmaga mümkinçilik berýär.“Duýgur ekranly uzaklygyň peýdalary ...
  Koprak oka
 • Ses bilen işjeňleşdirilen uzakdan dolandyrmagyň ýokarlanmagy

  Ses bilen işjeňleşdirilen uzakdan dolandyrmagyň ýokarlanmagy

  Ses bilen işjeňleşdirilen uzakdan soňky ýyllarda meşhurlyk gazanyp, enjamyňyzy uzakdan almazdan hem işlemegiň has amatly usulyny hödürleýär.Siri we Alexa ýaly sanly ses kömekçileriniň köpelmegi bilen ses bilen işjeňleşdirilen uzak aralyklaryň has giňden ýaýramagy geň däldir ...
  Koprak oka
 • Infragyzyl uzakdan dolandyrmagyň we wirtual hakykatyň geljegi

  Infragyzyl uzakdan dolandyrmagyň we wirtual hakykatyň geljegi

  Wirtual hakykat soňky ýyllarda ýüze çykjak iň tolgundyryjy tehnologiýalaryň biridir, ýöne gözegçilik etmek üçin özboluşly kynçylyklary döredýär.Adaty oýun gözegçileri VR üçin zerur çümdürmegi üpjün edip bilmeýärler, ýöne infragyzyl uzakdan wirtual gurşaw bilen täsirleşmegiň täze usullarynyň açary bolup biler ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3