Çözgüt

Çözgüt

Telewizoryň uzakdan dolandyryş saýlama gollanmasy

Iň oňat uniwersal uzakdan dolandyryş

Näme üçin saýlamaly?Iň oňat bahadan sizi iň gowy marka bilen baglanyşdyryň.Mundan başga-da, biz düzýärissiziň logotipiňiz

Köp peýdaly mazmuny görmek üçin aşak aýlaň, tomaşa edip başlalyň!

sahypa-1

Telewizor üpjün edijilerini gözden geçirýäris, şonuň üçin hökman däl

Telewizor üpjün edijileri bilen hyzmatdaşlyk edýäris, şonuň üçin markamyzyň uzakdaky dolandyryşyň bazardaky telewizoryň 99,9% -ine gabat gelýändigini ýa-da ýokdugyny göz öňünde tutmaly dälsiňiz.

logo-2

Siziň bilmeli zatlaryňyz

Bu kim üçin?Öý-güýmenje ulgamyňyz esasy telewizion ses-sazlaýjy gurnamadan has çylşyrymly bolsa, uniwersal pultdan peýdalanarsyňyz.

öýdäki otagda diwanda uzakdan telewizora tomaşa edýän iň gowy iki dost

Az saýlaw

Bu günler uniwersal uzak aralyklara mätäç adamlar az bolansoň, özüňiz gurup we programma edip boljak ajaýyp wariantlar az.

Livingaşaýyş jaýynda öýde telewizora tomaşa edýän adam.Mawy köýnekli aziýaly bir adam, divanda telewizora tomaşa edip otyrdy.gapdal görnüşi.Dynç alyş, tehnologiýa, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we adamlar düşünjesi

Nädip saýladyk

Iň azyndan sekiz enjamy dolandyryp bilýän, içgin düwme dizaýnyna eýe bolan we programmalaşdyrmak aňsat bolan uzaklyklary gözledik.

Oturylyşykda ýeke adam, telewizora tomaşa edýär, kanallary üýtgedýär

IR ORA-DA GAR?

Iň arzan, adatça diňe infragyzyl enjamlary dolandyrýar.Iň gowusy, dişli Bluetooth we käwagt Wi-Fi arkaly dolandyryp biler.

Size hödürläp biljek hyzmatlarymyz

Gowy telewizoryň uzakdan dolandyrylmagy arzan däl.Ora-da şeýlemi?Mazmunymyzy yzygiderli täzeläris we býudjetiňizi tygşytlamaga kömek etmek üçin iň täze bahany we artykmaç maglumatlary bereris.

1598512049869021

ÖNÜMLER HYZMATY

1598512055970213

ÖNÜMLER BAHASY

1598512052684329

SYITYASAT LOGISTIKASY ulgamY

Önümiň esasy parametrleri

Bir markanyň gowydygyny ýa-da markanyň erbetdigini aýtmak bir zat.Şeýle-de bolsa, önümlerini gönüden-göni deňeşdirmek, saýlawyňyza has düşnükli düşünmäge kömek eder.

Model

Düwmeleriň sany

Haryt görnüşi

Göçürip al

Mugt göni deňeşdirme

Sebitiňizde diňe telewizoryň uzakdan dolandyryş üpjün edijileriniň köpdügini bilýäris.Milli markalara gönüden-göni bäsdeşleri bilen göreşeris (we hiç hili çäre görmeris), şonuň üçin ýakyn ýerdäki telewizoryň uzakdan dolandyryşynda iň gowy saýlawy alyp bilersiňiz.

sahypa

Biziň maslahat berýän zatlarymyzyň hemmesi

BIZIIC PIKIRimiz

Býudjet suraty

Remhliumumy uzakdan dolandyryş

Gowy aýratynlyklar we baha üçin öndürijilik.

IR uzakdan dolandyryş

Diňe infragyzyl enjamlary dolandyrmaly bolsaňyz.

Bluetooth uzakdan dolandyryş

Bluetooth-a birikdirip boljak uzakdan dolandyryş.

Howa syçanjygyny uzakdan dolandyrmak

Köp funksiýaly we ýokary hilli uzakdan dolandyrmak.

Gollanmaňyz hakda

Bar etmeli zadyňyz, başlamak üçin aşakdaky poçta indeksiňizi giriziň.

Goşmaça:4-nji bina, Fuqiao ikinji etraby, Kiaotou jemgyýeti, Fuhai köçesi, Fuyong şäherçesi, Baoan etraby, Şençzhenen, Hytaý

Telefon:+86 13923330599