Habarlar

Habarlar

 • Infragyzyl okuw uzakdan dolandyrmak sarp edijileriň we pudagyň ýokary ünsüni özüne çekdi

  Infragyzyl okuw uzakdan dolandyrmak sarp edijileriň we pudagyň ýokary ünsüni özüne çekdi

  Recentlyakynda, uzakdan dolandyrmagyň täze görnüşi - infragyzyl okuwy uzakdan dolandyrmak, sarp edijiler we pudagyň ünsüni özüne çekdi.Bu uzakdan dolandyrmak diňe bir adaty uzakdan dolandyrmak funksiýasyna eýe bolman, eýsem dürli dürli br-leriň uzakdan dolandyrmak işine hem düşünýär ...
  Koprak oka
 • Öý güýmenjesini rewolýusiýa etmek: IR okuwy uzak

  Öý güýmenjesini rewolýusiýa etmek: IR okuwy uzak

  Tehnologiýa ösmegi bilen, öý güýmenje ulgamlarymyz bilen gatnaşygymyz hem ösýär.Dykyz otagda dürli enjamlar üçin birnäçe uzak aralykly günler gutardy.Indi, öý güýmenjäňize gözegçilik etmek hiç haçan aňsat we giriş bilen has amatly bolmady ...
  Koprak oka
 • Howa syçanjygynyň simsiz uzaklygy bilen oýun tejribäňizi öwüriň

  Howa syçanjygynyň simsiz uzaklygy bilen oýun tejribäňizi öwüriň

  Dünýädäki oýun höwesjeňleri, “Air Mouse” simsiz pulty bilen iň soňky oýun amatlylygyny we çeýeligini başdan geçirip bilerler.Bu ynkylap tehnologiýasy, takyk görkezmek we ajaýyp oýun aýratynlyklary bilen tekiz we içgin howa dolandyryşlaryny birleşdirýär.Howa syçanjygynyň uzakdan dolandyryş ulgamy ...
  Koprak oka
 • Suw geçirmeýän dizaýny bolan täze IR RCU pulty indi elýeterli

  Suw geçirmeýän dizaýny bolan täze IR RCU pulty indi elýeterli

  Häzirki jemgyýetde tehnologiýa gündelik durmuşyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.Uzakdan dolandyryşlar barha giňden ulanylýar we telewizor, kondisioner we hatda yşyklandyryş ýaly enjamlary bir düwmä basmak bilen dolandyryp bolýar.Şeýle-de bolsa, bu uzakdan peýdalanmagyň bir erbet tarapy t ...
  Koprak oka
 • Uzakdan dolandyrmak dünýä indi.

  Uzakdan dolandyrmak dünýä indi.

  Nokia dünýäsinde şöhratly günleri ýadyňyzdamy we N95 jübi telefonynyň şasy diýlip atlandyryldy?1995-nji ýylda 2G döwründe köp portal bardy we sosial programma üpjünçiligi ýüze çykdy.2000-nji ýylda, akylly telefonlaryň 3G döwründe sosial programma üpjünçiligi şa boldy.2013-nji ýylda, e ...
  Koprak oka
 • Uzakdan dolandyrmak 10 ýyllap bozulmaz!

  Uzakdan dolandyrmak 10 ýyllap bozulmaz!

  BÖLÜM 01 Uzakdan dolandyrmagyň tertipsizdigini ýa-da ýokdugyny barlaň 01 Uzakdan dolandyrmagyň aralygynyň dogrudygyny ýa-da ýokdugyny barlaň: uzakdan dolandyrmagyň öňündäki aralyk 8 metrde hereket edýär we öňünde hiç hili päsgelçilik ýok ...
  Koprak oka
 • Munuň kömegi bilen, öýdäki islendik uzakdan dolandyryşy taşlap bilersiňiz!

  Munuň kömegi bilen, öýdäki islendik uzakdan dolandyryşy taşlap bilersiňiz!

  Universalhliumumy uzakdan dolandyrmak näme?Meşhur uzakdan dolandyrmak hökmünde, bu hili uzakdan dolandyrmagyň ulanmagyň örän amatlydygyny hemmämiz bilýäris.Belli we köptaraply, uniwersal pult ähli gyzykly zatlary çalşyp biler ...
  Koprak oka