Öý güýmenjesini rewolýusiýa etmek: IR okuwy uzak

Öý güýmenjesini rewolýusiýa etmek: IR okuwy uzak

Tehnologiýa ösmegi bilen, öý güýmenje ulgamlarymyz bilen gatnaşygymyz hem ösýär.Dykyz otagda dürli enjamlar üçin birnäçe uzak aralykly günler gutardy.Indi, öý okuwyňyzy dolandyrmak IR IR Remote-iň girizilmegi bilen hiç haçan aňsat we amatly bolmady.

1

 

IR Okuw Uzaklygy, bar bolan uzakdaky kodlaryňyzy öwrenip bilýän köpugurly enjamdyr.Enjamlaryňyz bilen aragatnaşyk saklamak üçin infragyzyl tehnologiýany ulanýar, telewizor, ses barlary we hatda ýekeje pult bilen oýun konsollary ýaly birnäçe güýmenje enjamlaryny dolandyrmaga mümkinçilik berýär.IR öwreniş funksiýasy bilen, uzakdaky dolandyryşyň buýruklaryny aňsatlyk bilen öwredip bilersiňiz.Bu birnäçe uzakdan ýerleşdirmegiň zerurlygyny aradan aýyrýar we enjamlaryň arasynda geçiş prosesini aňsatlaşdyrýar.15-e çenli enjamy dolandyrmak ukyby bilen, indi ulanmaga aňsat bir pult bilen ähli güýmenje sazlamalaryňyza doly gözegçilik edip bilersiňiz.

2

 

Şeýle hem, pult ýörite düwmelere mümkinçilik berýär, ýagny iň köp ulanylýan buýruklary enjamyň ýadyna düzüp bilersiňiz.Bu enjamyňyzda gezmegi aňsat we has netijeli edýär we ulanyjylara şahsylaşdyrylan tejribe berýär.Mundan başga-da, “IR Learning Remote” pes yşykly şertlerde görmegi we ulanmagy aňsatlaşdyrýan arka ekrany görkezýär.Şeýle hem, rahat we ýumşak dizaýna eýe bolup, islendik öý güýmenje ulgamyna özüne çekiji goşundy edýär.

3

“IR Learning Remote” film gijeleri, oýun sessiýalary ýa-da tötänleýin tomaşa etmek üçin ajaýyp.Birnäçe enjam we özleşdirilip bilinýän aýratynlyklar bilen üznüksiz birleşmegi bilen, köp adamyň bu innowasiýa enjamyna ýüzlenmegi geň däldir.Sözümiň ahyrynda, “IR Learning Remote” öý güýmenjesi üçin oýun çalşygydyr.Birnäçe uzakdan, düzülip bilinýän düwmelerden we yzky ekrandan kodlary öwrenmek ukyby, güýmenje ulgamyny ýönekeýleşdirmek isleýän her bir adam üçin hökmany şert döredýär.Birnäçe enjamy dolandyrmak prosesini ýönekeýleşdirmek bilen, IR öwreniş uzakdakylary, öý güýmenje ulgamlary bilen gatnaşygymyzy üýtgedýär.


Iş wagty: 10-2023-nji aprel