Hytaý önümçiligi adaty 2.4ghz Rf Bluetooth ses howa syçanjygy Rcu

Hytaý önümçiligi adaty 2.4ghz Rf Bluetooth ses howa syçanjygy Rcu

Gysga düşündiriş:

1. howa syçanjygynyň / uçýan syçanjygyň uzakdan dolandyryjysy: 2.4GHZ uzyn we bluetooth ses uzakdan dolandyryjy.

2. Ses funksiýasy, 6 okly giroskop gurlan, şonuň üçin uzakda, arka ýagtylyk funksiýalaryny garaňky ýerde ýa-da gije ulanmak aňsat duýup biler.

3. Butshli düwmeler we gabyk nyşany we ähli düwmeler funksiýalary, şeýle hem howa syçanjygynyň uzakdaky bukjasy üçin ýörite ýüpek çap etmek.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önüm jikme-jik giriş

1. 139-njy modelde, 52 sany açar bar, syçanjygyň uzakdan dolandyryjysy, (bluetooth / 2.4G RF + giroskop + ses + arka yşyk + ir öwreniş), OEM we ODM ýörite hyzmaty, 27 ýyllyk telewizor uzakdan dolandyrmak tejribesi.

2. Doly silikon düwmeleri, oňat duýgur we duýgur we täsirli täsirlerden doly, iň ýokary iş aralygy 8-10m, daşky gurşawa arassa ABS materialyny ulanyp, 2 sany AAA gury batareýa gerek.

Haryt amaly

Smarthli akylly telewizor, kompýuter, android teleýaýlym gutusy üçin amatly, syçanjygyň, planşetiň we oýun ýassygynyň ornuny tutup biler.

Önümiň artykmaçlyklary

Gyzgyn satuw elementi, has köp funksiýa açar görnüşleri, moda we owadan görnüş, ABS daşky gurşawy goramak üçin material, oňat berklik, çydamlylyk we ýykylmaga garşy, ýokary öndürijilik bahasy howa syçanjygy / uçýan syçanjygyň uzakdan dolandyryşy.

Sorag-jogap

1-nji sorag. Haýsy töleg usulyny kabul edip bilersiňiz?

T / T (Bank Transfer), Alibaba Karz ätiýaçlandyryşy, Western Union, Paypal we ş.m.

2-nji sorag. Infragyzyl uzakdan dolandyrmak nähili işleýär?

Uzakdan dolandyrmak häzirki zaman sanly kodlaşdyryş usullary, esasy maglumat kodlamagy, infragyzyl diod arkaly geçiriji ýagtylyk tolkunlary, infragyzyl signaly elektrik signalyna kabul etmek üçin infragyzyl kabul edijiniň ýeňil tolkunlary arkaly simsiz uzakdan dolandyryş enjamlarynyň bir görnüşidir. gerekli amal talaplaryny ýerine ýetirmek üçin dolandyryş gutularyny we beýleki enjamlary gazanmak üçin degişli görkezmeleri demodulirlemek üçin prosessor.

3-nji sorag. Haýsy has gowy, infragyzyl ýa-da bluetooth?

Infragyzyl uzakdan dolandyrmak ulanylanda, koda gabat gelmegiň zerurlygy ýok, bahasy hem pes, ýöne ulanylanda infragyzyl kabul ediş kellesine gönükdirilen bolmaly, belli bir burç talaplary bar we hiç hili päsgelçilik bolmaly däldir ortasy, ýogsam ulanylmaz;Bluetooth infragyzyl funksiýany durmuşa geçirip biler, Sesi hem iberip we ses buýruklaryny amala aşyryp biler.Radio ýygylygy geçiriji bolany üçin, ulanylanda dolandyrylýan enjamy nyşana almak hökman däl we ony 360 dereje ulanyp bolýar, şonuň üçin blokirlemekden gorkmaýar.

4-nji bölüm. Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

Şençzhenen şäherinde ýerleşýän 27 ýyldan gowrak tejribesi bolan öndüriji.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • 1_01 1_02 1_03 1_04 1_05 1_06 1_07 1_08 1_09

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň