Akylly Bluetooth sesli LED we LCD uzakdan dolandyryjy

Akylly Bluetooth sesli LED we LCD uzakdan dolandyryjy

Gysga düşündiriş:

1. Gyzgyn satuw elementi;

2. Has köp funksiýa düwmeleriniň opsiýalary: NETFLIX, YOUTUBE, PRIME VIDEO, Google Play, ses funksiýasynyň bir açary;

3. Daş görnüşi dizaýny: moda we owadan görnüş;

4. ABS daşky gurşawy goramak üçin material, oňat berklik, çydamlylyk, ýykylmaga garşy;

5. performanceokary öndürijilik-baha gatnaşygy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt barada jikme-jik giriş

1. Hytaýda iň ýokary zawodyň gyzgyn satuwy we lcd tv uzakdan dolandyryjy, moda we ajaýyp görnüş patenti.

2. ABS daşky gurşawa zyýanly gorag materialyny ulanmak, berk berklik, çydamlylyk, ýykylmaga garşy, ýokary öndürijilik bahasy.

Akylly bluetooth sesli LED we LCD uzakdan dolandyryjy8
Akylly bluetooth sesli LED we LCD uzakdan dolandyryjy7
Akylly bluetooth sesli LED we LCD uzakdan dolandyryjy6

Haryt amaly

Has köp funksiýa açar opsiýalary, NETFLIX key YOUTUBE 、 PRIME Wideo key Google Play, ses funksiýasy, ähli öňdebaryjy we lcd telewizion uzakdan dolandyrmak üçin amatly.

Akylly bluetooth sesli LED we LCD uzakdan dolandyryjy3

Önümiň artykmaçlyklary

Bluetooth ses tv uzakdan dolandyrmak infragyzyl we bluetooth funksiýalaryna we ses funksiýasyna eýe, infragyzyl uzakdan dolandyrmagyň aralygy adatça ýeke-täkdir, deňleşdirilmeli, bary-ýogy 8-10 metr;“Bluetooth” uzakdan dolandyryşyň uzynlygy 15 metr töweregi, deňleşdirilip bilinmeýär we egrelip bilner.

Akylly bluetooth sesli LED we LCD uzakdan dolandyryjy5
Akylly bluetooth sesli LED we LCD uzakdan dolandyryjy4

Sorag-jogap

1-nji sorag.Uzakdan dolandyrmak üçin sargyt amallaryňyz nähili?

J:Ilki bilen, sitatalary talaplaryňyza görä ibereris.Buýrugy ýerleşdirmäge razy bolsaňyz, karz kepillendiriş buýrugyny taýýarlarys PI dörederis we size ibereris.

Ikinjiden, tölegi alanymyzdan soň önümçilik sargytlaryny önümçilik bölümine ibererin.Satyn alyjy önümçilikden ozal zerur materiallary satyn almaly.Şol bir wagtyň özünde, sanawy almak we öndürmek üçin taýýarlamak üçin önümçilik bölümine iberiň.

Üçünjiden, hiliň gözegçiligi önümçilikden öň, wagtynda we soň edilmelidir.Zerur bolsa, köpçülikleýin önümçiligiň öňüsyrasynda, esasanam galybyň açylmagyny we ýöriteleşdirilmegini talap edýän sargytlar üçin tassyklamalar üçin nusgalar taýýarlarys.

Dördünjiden, iberilmezden ozal satyjymyz PI-ni ýene bir gezek barlar, ammar işgärlerine harytlaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamaga kömek eder we müşderiniň iberiş belligi baradaky maglumatlary daşarky konteýnerde ýerleşdirer.

Bäşinjiden, iberiş belgisiniň goýulmagyny barlaň, surata düşüň, suratlary we yzarlaýyş belgisini müşderä iberiň.

Altynjy, yzarlaýyş belgisini ätiýaçlandyryş tertibine ýükläň.

2-nji sorag. Uzakdan dolandyrmagyň daşky gabygy üçin haýsy senet ýasap bilersiňiz?

a.Sykmak / çykarmak / basyň.
b.Çap etmek.
c.Heselimleýji.
d.Polishing.
e.Oilag sanjym.

3-nji sorag.Infragyzyl uzakdan dolandyrmak nähili işleýär?

Uzakdan dolandyrmak häzirki zaman sanly kodlaşdyryş usullary, esasy maglumat kodlamagy, infragyzyl diod arkaly geçiriji ýagtylyk tolkunlary, infragyzyl signaly elektrik signalyna kabul etmek üçin infragyzyl kabul edijiniň ýeňil tolkunlary arkaly simsiz uzakdan dolandyryş enjamlarynyň bir görnüşidir. gerekli amal talaplaryny ýerine ýetirmek üçin dolandyryş gutularyny we beýleki enjamlary gazanmak üçin degişli görkezmeleri demodulirlemek üçin prosessor.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • jikme-jiklikler2jikme-jiklikler6jikme-jiklikler4jikme-jiklikler5jikme-jiklikler5jikme-jiklikler6jikme-jiklikler10 jikme-jiklikler1

    jikme-jiklikler7 jikme-jiklikler8 jikme-jiklikler9

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň